Privacy verklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 8 januari 2020.

MindLift Coaching & Counseling is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens MindLift Coaching & Counseling

Adres:
S. van Ravesteynkade 416
3071 ML Rotterdam 

Telefoon:
Vast: +31102900086
Mobiel: +31620329427 
E-mail: info@mindlift.nl 
Website: https://www.mindlift.nl   

Nalini Hirasingh is de Functionaris Gegevensbescherming van MindLift Coaching & Counseling. Zij is te bereiken via info@mindlift.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
MindLift Coaching & Counseling verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Overige persoonsgegevens die u actief in correspondentie, op het intakeformulier en telefonisch verstrekt

Bijzondere en/of gevoeligepersoonsgegevens die wij verwerken
MindLift Coaching & Counseling maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens worden verwerkt met betrekking tot uw hulpvraag en situatie om u adequaat te kunnen helpen bij het behalen van uw doelstellingen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt MindLift Coaching & Counseling tevens gebruik van reflectieverslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken MindLift Coaching & Counseling verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-         om dienstverlening aan u te kunnen verrichten;
-         om uw betalingen af te handelen;
-         om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
-         om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
-         om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder het verwerken van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
MindLift Coaching & Counseling neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MindLift Coaching & Counseling) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MindLift Coaching & Counseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet hanteren wij de volgende termijnen:
-         De coachtrajectrelevante gegevens van bestaande cliënten, dat wil zeggen de gegevens zoals ingevuld op het intakeformulier en de informatie die wordt verstrekt tijdens gesprekken, worden na 5 jaar na afloop van de laatste coachsessie verwijderd.
-         De contactgegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact, indien er geen dienstverlening tot stand komt.
-         Facturen met adresgegevens worden zeven jaar vanaf de factuurdatum bewaard.
-         NAW gegevens en contactgegevens van cliënten aan wie dienstverlening is verstrekt blijven in het klantenadressen bestand staan. 

Bovengenoemde bewaartermijnen worden toegepast, tenzij wettelijk anders wordt bepaald. 

Delen van persoonsgegevens met derden
MindLift Coaching & Counseling verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MindLift Coaching & Counseling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MindLift Coaching & Counseling gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. De analytische cookies van Google Analytics geeft ons inzicht in het gedrag van onze website bezoekers, waarmee wij de website kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MindLift Coaching & Counseling en heeft u het rechtop gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@mindlift.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MindLift Coaching & Counseling wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MindLift Coaching & Counseling neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@mindlift.nl.